Danh Mục Các Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng

Trong Thời Buổi COVID-19

Quý vị có thể download các danh mục này bằng Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | 中文 | Tagalog

DANH MỤC MỤC CÁC NGUỒN TRỢ GIÚP

Có hơn 40 Trung tâm Y tế Cộng đồng tại Quận Santa Clara, tất cả đều có thể phục vụ quý vị bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và các ngôn ngữ khác.

Sở Y Tế Công Cộng Quận Santa Clara

Thông tin cập nhật và chính xác về hướng dẫn của sở y tế công cộng địa phương liên quan đến COVID-19.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org   |  www.facebook.com/sccpublichealth/


2-1-1

Đường dây có sẵn để trả lời các câu hỏi về hướng dẫn sức khỏe cộng đồng về cách giảm thiểu sự lây lan của coronavirus, cũng như kết nối người gọi đến các dịch vụ cộng đồng địa phương, như nơi phát thức ăn, chỗ ở, tư vấn, hỗ trợ việc làm, nơi chăm nom trẻ em chất lượng, dịch vụ cho người cao niên, v.v.

Gọi số 211 hoặc gửi tin nhắn “corona- virus” đến số 211211

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận


Thành Phố San Jose

Thông báo và cập nhật thông tin công cộng khẩn cấp cho Thành phố San Jose.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.sanjoseca.gov  |  www.facebook.com/CityofSanJose/


Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch

Thông tin quốc gia về COVID-19 và các đề nghị của quốc gia về cách bảo vệ cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Tàu

Phục vụ: Toàn quận

www.cdc.gov  |   www.facebook.com/CDC/


AlertSCC

Ghi danh trên mạng để nhận những thông báo khẩn cấp miễn phí và dễ dàng (ví dụ: động đất, thảm họa, những thông báo khác cho cộng đồng.)

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org/sites/oes/alertscc/Pages/home.aspx


Santa Clara County Library System

Due to the COVID-19 situation, our libraries are closed and Bookmobile services suspended until a time that warrants reopening. 

Our online library is available to you 24/7 from the comfort of your home or anywhere you have an internet connection.

Serving: Countywide

https://sccld.org/


Đóng cửa các Sân chơi

Tất cả các sân chơi trong Quận Santa Clara đều đóng cửa. Các công viên và đường mòn để đi bộ vẫn mở. Bất cứ ai sử dụng chúng đều phải giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những người khác và tuân theo tất cả các hướng dẫn và mệnh lệnh khác của Quận và Tiểu bang.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.sanjoseca.gov/Home/Components/News/News/892/16


Thư viện San Jose

Tất cả các thư viện San Jose đều đóng cửa cho công chúng cho đến khi có thông báo mới. Những người có thẻ thư viện vẫn có thể sử dụng các dịch vụ trên mạng bằng cách vào trang web.

Language Assistance Available: English

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn thành phố San Jose

www.sjpl.org


Tiểu bang California

Các Công viên của Tiểu bang California đều đóng không cho xe vào. Những Viện Bảo tàng, trung tâm du khách và quán cà phê cũng đóng cửa.  Những đường mòn để đi bộ và bãi biển vẫn mở. Bất cứ ai sử dụng chúng đều phải giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những người khác và tuân theo tất cả các hướng dẫn và mệnh lệnh khác của Quận và Tiểu bang.

Xin gọi: (800) 777-0369

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.parks.ca.gov/?page_id=30350

 

 

 

 

Sở Xã Hội

Nộp đơn xin bảo hiểm y tế, trợ cấp thực phẩm/CalFresh, hỗ trợ việc làm và/hoặc trợ giúp về tài chính.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (877) 962-3633

Phục vụ: Toàn quận

www.MyBenefitsCalWIN.org


Sacred Heart Community Service – Santa Clara County Homelessness Prevention System

Mặc dù đã đạt mức trợ giúp tối đa về tài chính, các gia đình có thể ghi thêm tên của họ vào danh sách muốn được trợ giúp tài chính. Không bảo đảm sẽ có ngân quỹ, tuy nhiên khi/nếu có thêm ngân quỹ, thì các hộ gia đình hội đủ điều kiện trong danh sách sẽ được liên lạc. Vui lòng vào trang web để xem tiêu chuẩn hội đủ điều kiện và ghi thêm tên của quý vị vào danh sách muốn được trợ giúp. 

Xin gọi: (408) 780-9134 

Email: covid19help@sacredheartcs.org

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Phục vụ: Toàn quận

www.sacredheartcs.org/covid19/


Văn phòng Chấp hành Tiêu chuẩn Lao động

Công nhân có thể được trợ giúp để nhận một phần tiền lương khi COVID-19 ảnh hưởng đến công việc của họ.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (866) 870-7725

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org/sites/olse/Pages/home.aspx


West Valley Community Services

Trợ giúp tài chính, thức ăn, và nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Xin gọi: (408) 366-6092 

Email: recert@wvcommunityservices.org

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Phục vụ: 95014, 95030, 95032, 95033, 95044, 95070, 95129, 95130, and homeless families.

www.wvcommunityservices.org/covid19help


Sunnyvale Community Services

Trợ giúp tài chính (giúp trả tiền thuê nhà, tiền đặt cọc, trả hóa đơn điện nước, giúp trả chi phí y tế).

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 738-4321

Phục vụ: 94085, 94086, 94087, 94088, 94089, and 95002.

www.svcommunityservices.org


Employment Development Department 

Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm  khuyết tật của tiểu bang, nghỉ phép có lương vì lý do gia đình.

(800) 300-5616 Tiếng Anh; 

(800) 326-8937 Tiếng Tây Ban Nha; 

(800) 547-2058 Tiếng Việt

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.edd.ca.gov


LifeMoves

Provide financial and public benefit assistance in the Palo Alto, Milpitas, and North San Jose.

Phone: (408) 271-1630 or (650) 685-5880

Serving: Palo Alto, Milpitas and North San Jose Area

www.lifemoves.org


Salvation Army  

Cung cấp các dịch vụ cho gia đình cũng như giúp trả tiền nhà, tiền đặt cọc, thẻ xe buýt hoặc xe điện VTA hàng tháng, giúp tiền chợ, và phiếu sắm quần áo.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xin gọi: (415) 515-7983

Phục vụ: Toàn quận

www.siliconvalley.salvationarmy.org/silicon_valley/working-page


St. Joseph’s Family Center 

Trợ giúp tài chính trong trường hợp khẩn cấp và phát thức ăn cho các gia đình ở Gilroy và San Martin.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi(408) 842-6662

Phục vụ: Gilroy và San Martin 

www.stjosephsgilroy.org


Community Services Agency of Mountain View and Los Altos

Trợ giúp tài chính (giúp trả tiền thuê nhà, giúp trả tiền điện nước) và cung cấp dịch vụ phát.

Phục vụ: Mountain View, Los Altos, Los Altos Hills: 94022, 94023, 94024, 94303, 94039, 94040, 94041, 94042, 94043, 94085, 94304, 94306

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xin gọi: (650) 968-0836

www.csacares.org


Rental Assistance

The Santa Clara County Emergency Financial Assistance Network (EAN) provides critical homelessness prevention resources to eligible households at risk of homelessness in the Santa Clara community.

Language Assistance Available: English

Serving: Countywide

www.sccgov.org/sites/osh/NeedAssistance/Rent/Pages/home.aspx


Coronavirus (COVID-19): Small Business Guidance & Loan Resources

Health and government officials are working together to maintain the safety, security, and health of the American people. Small businesses are encouraged to do their part to keep their employees, customers, and themselves healthy.

Language Assistance Available: English

Serving: Countywide

www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources


Unemployment Insurance

The Unemployment Insurance (UI) program pays benefits to workers who have lost their job and meet the program’s eligibility requirements.

Language Assistance Available: English

Serving: Countywide

edd.ca.gov/unemployment/

Second Harvest Food Bank 

Cung cấp thông tin về nơi phát thức ăn và hàng chợ gần nhất và giúp nộp đơn xin trợ cấp CalFresh.

Xin gọi: (800) 984-3663 or text “GETFOOD” to 408-455-5181; getfood@shfb.org

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.shfb.org


Sacred Heart Food Pantry

Cung cấp túi thức ăn đóng gói sẵn cho các thành viên trong giờ làm việc bình thường.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (408) 278-2160

Phục vụ: 95008, 95110, 95111, 95112, 95113, 95116, 95117, 95118, 95120, 95123, 95124, 95125, 95126, 95128, 95134, and individuals who are homeless

www.sacredheartcs.org


Văn phòng Giáo dục Quận Santa Clara

Thông tin về bữa ăn sáng và trưa được phát tại trường có đăng trên trang web.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.sccoe.org/covid-19/ |


Chương trình Dinh dưỡng cho Trẻ em

Cung cấp hộp thức ăn trưa cho các gia đình có trẻ em.

Xin gọi: (408) 223-4500

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.eesd.org


Sunnyvale Community Services

Phát thức ăn hàng tháng và trong trường hợp khẩn cấp, phải gọi để lấy hẹn.

Xin gọi: (408) 738-4321

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.svcommunityservices.org


Loaves and Fishes

Cung cấp bữa ăn “To Go” cho mọi người.

Xin gọi: (408) 922-9085

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.loavesfishes.org


Women, Infants, and Children (WIC)

Phục vụ phụ nữ mang thai, đang cho con bú, và cha mẹ có bé sơ sinh hoặc trẻ dưới 5 tuổi có thu nhập thấp. Cha mẹ tạm nuôi trẻ, người giám hộ, và cha đơn thân được quyền nuôi con cũng có thể xin WIC.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 792-5101

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org/sites/phd/services/WIC/


Salvation Army

Tổ chức Salvation Army giúp các gia đình trong khắp Silicon Valley qua các chương trình quan trọng như trợ cấp tiền chợ, trợ giúp.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xin gọi: (415) 515-7983

Phục vụ: Toàn quận

www.siliconvalley.salvationarmy.org


Senior Nutrition Program

Cung cấp các bữa ăn đóng gói sẵn để mang đi tại một số địa điểm nhất định. Xin vào trang mạng để biết thêm chi tiết.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Cần phải đặt trước

Xin gọi: (408) 975-4860

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org/sites/ssa/daas/snp/Pages/snp.aspx


Meals on Wheels

Chương trình giao thức ăn tại nhà cho người cao niên. Xin liên lạc số điện thoại được cung cấp để biết thêm chi tiết.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xin gọi: (408) 350-3246

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org/sites/ssa/daas/snp/Pages/hdm.aspx


ConXion to Community: Generations FRC

Phát thức ăn và kết nối các nguồn trợ giúp trong cộng đồng.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (408) 213-0961

Phục vụ: 95111, 95112, 95116, 95121, 95122

www.facebook.com/ConXi%C3%B3n-To-Community-144677078925927/

 

The Health Trust Family Support Housing Navigation – Destination Home

Giúp trả tiền thuê nhà và các hình thức trợ giúp khác ưu tiên cho những người mất thu nhập vì COVID-19.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hindi, và Tiếng Quảng đông

Xin gọi: (408) 320-5049

Phục vụ: Toàn quận

www.healthtrust.org


Life Moves – Georgia Travis House

Nhà tạm trú cho phụ nữ trưởng thành và phụ nữ có con nhỏ. Vui lòng gọi để ghi tên vào danh sách chờ đợi của nơi này.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh

Xin gọi: (408) 271-1630

Phục vụ: Toàn quận

www.lifemoves.org/


Heritage Home: City Team

Nhà tạm trú cho phụ nữ mang thai đang bị vô gia cư hoặc nghiện ngập và/hoặc đang gặp những khó khăn khác.

Xin gọi: (408) 294-1238 

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh

sjheritagehome@cityteam.org

www.cityteam.org/san-jose/programs/heritage-home/


Office of Supportive Housing

Cung cấp dịch vụ nhà ở với giá phải chăng và sẵn có cho người có thu nhập rất thấp và/hoặc hộ gia đình có nhu cầu đặc biệt.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.scc.hmis.cc/participating-agencies/


Bill Wilson Center

Nhà tạm trú cho gia đình và thanh niên vô gia cư hoặc thanh niên bỏ nhà từ tuổi 12-18.

Xin gọi: (408) 243-0222

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.billwilsoncenter.org


HomeFirst Outreach Hotline

Đường dây đặc biệt trợ giúp những người vô gia muốn kết nối với các dịch vụ hỗ trợ. Nhóm của chúng tôi có thể giúp tìm nơi tạm trú khẩn cấp, nơi tắm vòi sen, giặt đồ, bữa ăn, dịch vụ y tế, quản lý hồ sơ, đào tạo việc làm, và nhiều hơn nữa.

Xin gọi: (408) 510-7600

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.homefirstscc.org

Loaves and Fishes

Phát bộ dụng cụ vệ sinh hàng ngày nếu có sẵn. Bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân có thể gồm có: giấy lau, lược, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chất khử mùi, dầu gội, v.v.

Phone: (408) 922-9085

Phục vụ: Toàn quận

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

www.loavesfishes.org |


Goodwill

Phát bộ dụng cụ vệ sinh và bữa ăn trưa “to go” (mang đi) từ Thứ Hai – Thứ Sáu vào lúc 3:30 chiều đến 4:30 chiều.

Phone: (408) 998-5774

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.goodwillsv.org |


Mother’s Milk Bank

Cung cấp sữa mẹ cho trẻ sơ sinh và máy hút sữa cho các bà mẹ đang cho con bú.

Phone: (408) 998-4550

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Phục vụ: Toàn quận

www.mothersmilk.org


HomeFirst Santa Clara County

Portable toilets and hand washing stations have been placed at large homelessness encampments to improve sanitation and increase access to hygiene.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phone: (408) 510-7600

Phục vụ: Toàn quận

www.homefirstscc.org

Santa Clara County Behavioral Health Services /KidConnections

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi và phát triển cho người lớn, gia đình và con em ở mọi lứa tuổi; đồng thời cung cấp các nguồn trợ giúp để đối phó với tình trạng căng thẳng trong thời buổi bệnh dịch.

Xin gọi: (800) 704-0900

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org/sites/bhd/Pages/home.aspx


San Andreas Regional Center / Early Start

Quản lý hồ sơ, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ phát triển và các dịch vụ cộng đồng cho trẻ em bị khiếm khuyết trí tuệ hoặc phát triển gây ra tình trạng suy giảm chức năng nghiêm trọng trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 374-9960

Phục vụ: Toàn quận

www.sanandreasregional.org


Warmline / Inclusion Collaborative

Hỗ trợ giáo dục, các hoạt động, và cung cấp nguồn trợ giúp cho các gia đình với con em có nhu cầu đặc biệt.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 453-6651 

Email: WarmLineRemoteLearning@sccoe.org

Phục vụ: Toàn quận

www.inclusioncollaborative.org


National Alliance for Mental Illness (NAMI) Quận Santa Clara Warmline

Cung cấp kinh nghiệm thực tế, hỗ trợ, giáo dục, sự an ủi và thông cảm cho bất cứ ai quan tâm đến bệnh tâm thần và cách điều trị trong Quận Santa Clara.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xin gọi: (408) 453-0400 x1

Phục vụ: Toàn quận

www.namisantaclara.org


Đường Dây Ngăn chặn Tự sát và Đối phó Khủng hoảng

Đường dây đặc biệt ngăn chặn tự sát và đối phó khủng hoảng làm việc 24 giờ.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Tàu

(855) 278-4204 – Tiếng Anh; Text RENEW to 741741; 

(308) 324-1942 – Tiếng Tây Ban Nha

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org/sites/bhd/Pages/home.aspx


Dịch vụ Cai nghiện Quận Santa Clara

Dịch vụ cai rượu và ma túy cho người lớn.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (800) 488-9919

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org/sites/bhd/Pages/home.aspx


Parents Helping Parents (PHP)

Cung cấp giáo dục, thông tin, và nguồn trợ giúp cho cha mẹ/người chăm nom cho trẻ em có

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 727-5775

Phục vụ: Toàn quận

www.php.com

 

 

 

 

Next Door Solutions 

Đường dây đặc biệt làm việc 24 giờ cho nạn nhân thoát bạo lực gia đình và bạo lực đối với người bạn tình. Giờ làm việc của văn phòng San Jose là Thứ Hai -Thứ Sáu, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa chỉ dành để thân chủ hiện tại đến lấy thư.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (408) 279-2962

Phục vụ: Toàn quận

www.nextdoorsolutions.org


Community Solutions 

Đường dây đặc biệt làm việc 24 giờ cho nạn nhân thoát bạo lực gia đình và bạo lực đối với người bạn tình.

Xin gọi: (877) 363-7238

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Phục vụ: Gilroy, San Jose, Morgan Hill

www.communitysolutions.org


Asian Americans for Community Involvement

Dịch vụ miễn phí và kín đáo cho nạn nhân thoát bạo lực gia đình và nạn buôn người.

Xin gọi: (408) 975-2739

Ngôn ngữ Trợ giúp: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.aaci.org


YWCA Silicon Valley

Đường dây đặc biệt làm việc 24 giờ cho nạn nhân thoát bạo lực gia đình và bạo lực đối với người bạn tình.

Xin gọi: (800) 572-2782

Ngôn ngữ Trợ giúp: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.ywca-sv.org


Văn phòng Biện Lý/Đơn vị Phục vụ Nạn nhân

Victim Advocates will connect individuals and families to county legal services and local resources, provide assistance with case updates and support during court hearings and testimony.

Ngôn ngữ Trợ giúp: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Tàu

Xin gọi: (408) 295-2656

Phục vụ: Toàn quận

www.sccgov.org/sites/da/VictimServices/VSU/Pages/default.aspx

 

Rapid Response Network 

Nếu quý vị thấy hoặc nghĩ rằng mình đã thấy nhân viên của Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) trong cộng đồng vui lòng gọi số điện thoại đã cung cấp.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 290-1144

Phục vụ: Toàn quận

www.cityofsanjoseca.gov


Bảo vệ các Gia đình Nhập cư

Vui lòng vào trang web để xem thông tin cập nhật về Gánh nặng Xã hội.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.protectingimigrantfamilies.org


Law Foundation of Silicon Valley 

Tư vấn miễn phí hoặc với chi phí thấp và đại diện pháp lý.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

Xin gọi: (408) 293-4790

www.lawfoundation.org


Legal Advocates for Children and Youth (LACY) 

Trợ giúp pháp lý miễn phí và kín đáo cho trẻ em và thanh tiếu niên đang bị giam, luật gia đình, giám hộ thủ tục di chúc, vấn đề giáo dục và các lĩnh vực khác; vận động để cải thiện hệ thống tòa án và cộng đồng được thiết kế để bảo vệ và thúc đẩy phúc lợi cho trẻ em; và tổ chức các buổi hội thảo để giáo dục thanh thiếu niên, phụ huynh, người chăm nom và người trong cộng đồng về các vấn đề ảnh hưởng đến phúc lợi và quyền hợp pháp của trẻ em.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

Xin gọi: (408) 280-2416

www.lawfoundation.org


Legal Aid At Work

Hỗ trợ các gia đình đang đối phó với vấn đề liên quan đến việc làm/công việc do COVID-19.

Work and Family helpline: (800) 880-8047

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.legalaidatwork.org


Amigos de Guadalupe: Center for Justice & Empowerment

Tư vấn miễn phí hoặc với chi phí thấp và đại diện pháp lý để hỗ trợ người nhập cư.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi:(408) 341-6080

Phục vụ: Toàn quận

www.amigoscenter.com


Bay Area Legal Aid- San Jose Office

Tư vấn miễn phí hoặc với chi phí thấp và đại diện pháp lý.

Xin gọi: (408) 283-3700

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.baylegal.org


Asian Law Alliance

Tư vấn miễn phí hoặc với chi phí thấp và đại diện pháp lý.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

Xin gọi: (408) 287-9710

www.asianlawalliance.org


Santa Clara County Office of Immigrant Relations

Thông tin để kết nối với các dịch vụ pháp lý và hỗ trợ di trú.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

Xin gọi: (408) 678-1430​

www.sccgov.org


Senior Adults Legal Assistance

Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí và giáo dục cộng đồng cho cư dân trong Quận Santa Clara từ 60 tuổi trở lên.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Phục vụ: Toàn quận

Xin gọi: (408) 295-5991

www.s393914827.initial-website.com |


Services Immigrant Rights and Education Network (SIREN)

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và di trú miễn phí.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Phục vụ: Toàn quận

Xin gọi: (408) 453-3003

www.siren-bayarea.org


Santa Clara County Dependency Advocacy Center

Dịch vụ pháp lý liên ngành giúp các gia đình đoàn tụ và không bị chia cách trong hệ thống phúc lợi trẻ em của Quận Santa Clara.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Phục vụ: Toàn quận

Xin gọi: (408) 995-0714

Email: info@sccdac.org

www.sccdac.org


Pro Bono Project

Nếu có ai đang cần trợ giúp pháp lý về vấn đề bạo lực gia đình, quyền nuôi con và thăm con, văn phòng chúng tôi mặc dù đã đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn làm việc qua điện thoại và đang nhận thân chủ mới.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (408) 998-5298

Phục vụ: Toàn quận

www.probonoproject.org


Catholic Charities of Santa Clara County

Cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng về di trú cho những người có nhu cầu và vận động cho công lý xã hội và quyền của người nhập cư.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 468-0100

Phục vụ: Toàn quận

www.catholiccharitiesscc.org


Chương trình Di trú & Quốc tịch

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (408) 534-5451

Phục vụ: Toàn quận

www.cet-icp.org

Potter the Otter

Đọc sách truyện Potter the Otter trên mạng—có sẵn sách in để mua.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.pottertheotter.com


Sesame Street / Care, Cope, Connect

Hướng dẫn để hỗ trợ các gia đình đang trong tình trạng sợ hãi, lo lắng, và/hoặc mất mát.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiến Đại Hàn, Tiến Ả Rập

Phục vụ: Toàn quận

www.sesamestreetincommunities.org


Kidappolis (Lit Lab)

Ứng dụng giáo dục miễn phí cho đến năm học 2021, dùng (MÃ): FREE

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (510) 250-2497

Phục vụ: Toàn quận

www.litlab.org/kidappolis


Spring into Reading

Khám phá các nguồn tài liệu của thư viện để làm các hoạt động vui chơi tại nhà. Hoàn tất 4 giờ đọc (hoặc 4 cuốn sách cho người đọc trước) cộng với 1 huy hiệu hoạt động (4 hoạt động) để được ghi danh trúng giải thưởng độc đắc.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 808-2000

Phục vụ: Toàn quận

www.sjpl.org/spring


Hoạt động Tại Nhà cho Cha Mẹ/Người Chăm nom Trẻ và Con em

Các hoạt động tại nhà khuyến khích sự phát triển và khiến sự kết nối giữa cha mẹ và con cái bền vững hơn.  

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xin gọi: (800) 638-3775

Phục vụ: Toàn quận

https://blog.brookespublishing.com/

Hỗ trợ cho Chương trình Tạm Nuôi

Vui lòng bấm vào liên kết của trang web để xem danh sách các nguồn trợ giúp cho thanh niên được tạm nuôi và thanh niên vô gia cư, bao gồm cả dịch vụ cất trữ đồ miễn phí của u-haul, các chuyến bay giảm giá, máy tính xách tay để học tập và nguồn trợ giúp cho sinh viên đại học vô gia cư không ở ký túc xá.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

https://docs.google.com/document/


Bill Wilson Center

Phục vụ trẻ em, gia đình, cũng như thanh niên bỏ nhà, vô gia cư và được tạm nuôi. Một số dịch vụ này bao gồm, hỗ trợ tài chính, tư vấn, chỗ ở, vật dụng cá nhân, quần áo, thức ăn và nhiều thứ khác.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xin gọi: (408) 243-022

Phục vụ: Toàn quận

www.billwilsoncenter.org/services/

 

Santa Clara Valley Water District 

Để tìm nhà cung cấp nước máy (công ty nước) của quý vị và thông tin liên lạc của họ, hãy vào trang web của Santa Water Valley Water District.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Xin gọi: (408) 7265-2600

Phục vụ: Toàn quận

www.valleywater.org/your-water/find-my-water-retailer


PG&E

PG&E có chương trình giảm giá cho các hộ gia đình hội đủ điều kiện về mức thu nhập.

Xin gọi: (866) 743-2273 

Email: CAREandFERA@pge.com

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phục vụ: Toàn quận

www.pge.com


San Jose Water Company

Trong lúc này, công ty San Jose Water tạm ngưng việc cúp nước đối với những ai không trả tiền nước và có thêm các biện pháp bảo vệ cho khách hàng nào có thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Phục vụ: Cupertino, Saratoga, Monte Sereno, Los Gatos, Campbell, vài vùng ở San Jose và vài vùng ở Milpitas. Vào trang web để biết liệu San Jose Water có phục vụ một địa chỉ cụ thể hay không.

Xin gọi: (408) 279-7900 

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Email: customer.service@sjwater.com

www.sjwater.com

Santa Clara County Office of Education

Thông tin về coronavirus (COVID-19) thường xuyên được cập nhật bởi Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch (CDC) và Sở Y tế Công cộng Quận Santa Clara. Các viên chức từ Văn phòng Giáo dục Quận Santa Clara thường xuyên liên lạc với các viên chức của Sở Y tế Công cộng và các lãnh đạo của học khu để bảo đảm có được thông tin mới nhất và chính xác.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 453-6500

Phục vụ: Toàn quận

www.sccoe.org/covid-19/


California Child Care Resource & Referral Network

Vui lòng liên lạc số điện thoại được cung cấp hoặc vào trang web để được giải đáp bất kỳ câu hỏi nào về việc chăm nom trẻ theo đề nghị của cơ quan California Health and Human Services Agency của Tiểu bang, cơ quan Labor and Workforce Development Agency, và California Department of Education (Bộ Giáo Dục California).

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (800) 543-7793 

Phục vụ: Toàn quận

https://rrnetwork.org/family-services/find-child-care


Community Care Council of Santa Clara County, Inc. (4Cs)

Giúp các gia đình xin trợ cấp cho dịch vụ chăm nom trẻ và giới thiệu đến các nơi chăm nom trẻ.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 487-0747

Phục vụ: Toàn quận

www.4c.org


CHẤT LƯỢNG RẤT QUAN TRỌNGmột KHỞI ĐẦU VỮNG CHẮC cho trẻ em, FIRST 5 Quận Santa Clara

Vui lòng vào trang web để tìm các nơi chăm nom trẻ được đánh giá cao về chất lượng.

Email: earlylearning@first5kids.org

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

www.qualitymattersscc.org


Chương trình Tiếp cận dịch vụ Sức khỏe, Giáo dục, và Chăm nom Trẻ

If your child attends either the Alum Rock Union Elementary or Franklin-McKinley School District, your whole family can access resource and referral navigation assistance via telephone, email, text, and video. If you have questions regarding COVID-19, Public Benefits, housing, food, or other needs.  

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (669) 287-5374

Phục vụ: 95111, 95112, 95116, 95121, 95122, 95116, 95122, 95127, 95133, 95148

Western Dental

Dịch vụ chăm sóc nha khoa cấp thiết và khẩn cấp. Vui lòng gọi để lấy hẹn.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 273-7251

Phục vụ: Toàn quận

www.westerndental.com/en-us/covid-19-update


Valley Health Center: Downtown

Dịch vụ chăm sóc nha khoa cấp thiết và khẩn cấp cho trẻ em và gia đình. Vui lòng gọi để lấy hẹn.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 808-6102

Phục vụ: Toàn quận

www.scvmc.org/


Valley Health Center: Gilroy

Dịch vụ chăm sóc nha khoa cấp thiết và khẩn cấp cho trẻ em và gia đình. Vui lòng gọi để lấy hẹn.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 808-6102

Phục vụ: Toàn quận

www.scvmc.org/


Valley Health Center: Sunnyvale

Dịch vụ chăm sóc nha khoa cấp thiết và khẩn cấp cho trẻ em và gia đình. Vui lòng gọi để lấy hẹn.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 808-6102

Phục vụ: Toàn quận

www.scvmc.org/


Valley Health Center: Tully

Dịch vụ chăm sóc nha khoa cấp thiết và khẩn cấp cho trẻ em và gia đình. Vui lòng gọi để lấy hẹn.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 808-6102

Phục vụ: Toàn quận

www.scvmc.org/


 

Charter & Spectrum

Sử dụng miễn phí tối đa 60 ngày nếu gia đình có con từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12 hoặc là giáo viên. Vui lòng liên lạc với số điện thoại được cung cấp để ghi danh cho dịch vụ này.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (855) 243-8892

Phục vụ: Toàn quận

www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-customers/


Comcast

Sử dụng miễn phí tối đa 60 ngày nếu hội đủ điều kiện để xin trợ cấp xã hội. Vui lòng ghi danh bằng cách liên lạc số điện thoại được cung cấp hoặc vào trang web của họ.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (855) 846-8376

Phục vụ: Toàn quận

www.internetessentials.com/covid19


AT&T

Cung cấp các điểm kết nối mạng hotspot, khách hàng hiện tại được xài dữ liệu không giới hạn và trả dịch vụ $10/tháng cho các gia đình có thu nhập thấp.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (800) 288-2020

Phục vụ: Toàn quận

https://about.att.com/pages/COVID-19.html


Verizon

Để biết thông tin về cách nhà cung cấp dịch vụ của quý vị đối phó với COVID-19 vui lòng vào trang web của họ.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (800) 837-4966

Phục vụ: Toàn quận

www.verizon.com/about/news/our-response-coronavirus


Sprint

Để biết thông tin về cách nhà cung cấp dịch vụ của quý vị đối phó với COVID-19 vui lòng vào trang web của họ. Khách hàng hiện tại được xài dữ liệu không giới hạn và sẽ cho phép tất cả các thiết bị cầm tay kích hoạt các điểm kết nối mạng hotspot trong 60 ngày mà không phải trả thêm phí.

Language Assistance Available: English

Xin gọi: (888) 211-4727

Phục vụ: Toàn quận

https://newsroom.sprint.com/covid-19-updates-sprint-responds.htm


T-Mobile

Để biết thông tin về cách nhà cung cấp dịch vụ của quý vị đối phó với COVID-19 vui lòng vào trang web của họ. Khách hàng hiện tại được xài dữ liệu không giới hạn và sẽ cho phép tất cả các thiết bị cầm tay kích hoạt các điểm kết nối mạng hotspot trong 60 ngày mà không phải trả thêm phí.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha

Xin gọi: (800) 937-8997

Phục vụ: Toàn quận

www.t-mobile.com/news/t-mobile-update-on-covid-19-response

 

Better Health Pharmacy

Cấp thuốc miễn phí (khi có sẵn) cho những ai có toa bác sĩ. Văn phòng bác sĩ phải fax toa thuốc đến nhà thuốc ở số (408) 294-6305 và nhà thuốc sẽ gửi thuốc cho gia đình.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Phục vụ: Toàn quận

Xin gọi: (408) 794-0564

www.sccgov.org/sites/phd/services/php/Pages/bhp.aspx

Valley Transportation Authority (VTA) Paratransit

Chuyên chở miễn phí cho những người khuyết tật nào không thể sử dụng xe buýt/xe điện.

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 321-2300

Phục vụ: Toàn quận

www.vta.org/covid-19

 

Văn phòng Phục vụ LGBTQ+ Quận Santa Clara

Cung cấp nguồn trợ giúp cho những cá nhân, thanh niên và gia đình thuộc diện LGBTQ+

Trợ giúp Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt

Xin gọi: (408) 678-2900 

Email: lgbtq@ceo.sccgov.org

www.sccgov.org/sites/lgbtq/resources/Pages/home.aspx